Het Bestuur

Het bestuur van de vereniging is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. 
Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en draagt de zorg voor continuïteit. Daarbij kan zij zich laten bijstaan door verschillende commissies. 
Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema circa 6 keer per jaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoonnummer e-mailadres
Voorzitter    Gerard Timmerman 0519-292748 bestuur@tcdokkum.nl
Secretaris    Tina Bakker   info@tcdokkum.nl
Penningmeester Peter Holwerda   penningmeester@tcdokkum.nl
Ledenadministr. Wopke Hiemstra  06-31788268 ledenadministratie@tcdokkum.nl
Algemeen bestuurslid Jan Huberts   bestuur@tcdokkum.nl
Algemeen bestuurslid    beschikbare positie           
Algemeen bestuurslid   beschikbare positie      

De Ledenvergadering 

Het hoogste orgaan van de vereniging Tennis Club Dokkum is de Ledenvergadering. 
De Ledenvergadering heeft een aantal belangrijke taken. Zo worden de leden van het bestuur als ook de commissieleden door de Ledenvergadering benoemd. 
Verder keurt de Ledenvergadering het jaarverslag goed en de begroting voor het komende jaar. 
In bepaalde gevallen dient de Ledenvergadering aan bestuursbesluiten goedkeuring te verlenen, zoals bijvoorbeeld bij het aangaan of verstekken van leningen. 
De ledenvergadering vergadert doorgaans 1 keer per jaar, meestal in de maand maart.